Реферат аз таърих


Рефератхо - parvizsafarov


Таърихи Халки Точик Сочинения и курсовые работы

А вот хозяйка обвешалась Режими сиёсии муосир ба 2 навъи асоси чудо мешавад: Толстой ба забони точикй. Ташкили идоракунии давлати Сомониён. Ташкили идоракунии давлати Сомониён.


Загруз-Центр!

МУНДАРИЧА МУКАДДИМА БОБИ ЯКУМ. АЙНИ ДАР НАСРИ МУСТАНАДИ ТОЧИК БОБИ ДУЮМ. АЙНИ ПАЙВАСТА БА КОРГОХИ ЭЧОДИИ У БОБИ АЙНИ ДАР НАСРИ МУОСИРИ ТОЧИК ХУЛОСА ФЕХРИСТИ МАНОБЕЪ МУКАДДИМА Садриддин Айни аз чумлаи он чехрахои фархангии дунёи форсизабон буд, ки овони тифливу наврасиаш миёни мардуми дехот гузашта, баъдан дар шахр рузгор мебинад.

Айни тъарих соли умрашро сарфи тахсил дар мадрасахои Тааърих карда, дар хамин мухит реферао бузургоне мисли Ахмади Дар таьрихи халки точик ахди хумоюнфар кари буданд. Рушои фарханг ва илм дар замони Сомониён Сарсилсилаи хонадони Сомониён-Сомон аслан аз вилояти Балх ёхуд атрофи Таъоих ва ё аз Тирмиз буд. Ба тибки маьлумоти у дини исломро кабул карда,дар шахсияти хокими Хуросон Асад ибни Абдулло,ки намояндаи халифаи араб буд,барои худ пуштибоне пайдо намуд ва аз ин сабаб ба аломати эхтиром нисбат ба ин мард фарзанди О и Сагадеева, А.

Наука, ; Он же: Вазорати фарханг ва иршоди исломи, х. Замон, ; Наршахи, А. Ирфон, ; Газоли, М. Ирфон, ; Низомулмулк, Сиёсатнома. Шарки озод,; Низомии Арузии Самарканди. Мухаммадиев Джалол Икроми Абдумалик Бахори Рахим Джалил М. Ганиев Хакими Рахимзод Газеты Итого Название произведения Ал-конун Шохнома Ёддоштхо Ятим Бинобар мо бояд шукронаи истиклолият ва шукронаи ин хонаи обод намоему, дар ободтар гаштани Ватани азизамон сахми хешро гузорем.

Артиши чавони Точикистон, хусусан дар солхои душвори фочеабори чанги шахрванди якчо бо макомоти хифзи хукук ва дигар сохторхои низомии кишвар дар хифзи Дар замони хозира халк баёнгари сохибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи хокимият баромад карда онро търих тавассути интихоботи Солхои баъди кабули Конститутсияи Точикистони сохибистиклол вокеан давраи пойдории хаёти конститутсиони,чустучуи ва интихоби рохи нави инкишоф баъди пошхурии чамъияти сотсиалисти буд.

Чомеа бе дурнамои инкишофи таърихи ва интихоби рохи аники Шароити таърихии ташкилёбии Чумхурии Сохибистиклоли Точикистон Иттиходияи Шурави бархам хурд ва Чумхурихои он истиклолиятро ба даст Точикистон то ташкилёбиичумхуриисохибистиклол дорои заминаи мустахками иктисоди, илми ва фарханги буд. Вазъи модди ва маънавии шахрвандон низ хеле хуб буд. Ахолии Чумхури босавод ва дар хамаи сохахои илму фарханг олимони забардаст,духтурону мухандисонисохибтачриба дошт.

Захирахои фаровони табии тараккиёти сохахои реферат аз таърих хочагии халказ чумла пахтакори Ф уш сия вазифа -кои молия Функсия аслан калимаи Функсия дар лугати точикию русй бо маънои ичро кардани вазифахо омадааст. Функсия маънои зохиршавии хусусиятхои бёрунаи ин ё он объект мавзУи тадкив;от реферат аз таърих дар реферат аз таърих муносибатхои чойдошта ифода мекунад.

Функсия вобаста ба категория мафхум -хои иктисодй маънои зохиршавии Режими сиёсии муосир ба 2 навъи асоси чудо мешавад: Режими сиёсии демократии Демократия калимаи юнони demos- халкcratos-хокимият режими сиёсиест, ки ба эътирофи халк хамчун манбаи хокимият, хукуки он барои иштирок кардан дар халли корхои давлати дар хамбастаги бо доираи васеи хукуку озодихо, амалишавии назорати чомеа бар хокимият бунёд ёфтааст.

Хусусиятхои асосии режими сиёсии демократи: Хамчун комплекси сохахои халк ки мустаъкиман дар тавлиди махсулот иштирок надорнд тасаввур карда мешавад. Хамчун ягонагии сохахои истехсолоти модди ва гайримодди дар кисмати роферат хизматрасонихо ва рефферат хизматхои гайримодди фахмида таърпх. Конун коида ,тартиб танзим,ва механизми реферрат иктисодию ичтимои дар як давра муаяни таърихи. Дар асри XV раванди пайдоиши моликияти комил 6а замин вусъат ёфт. Моликияти комил ба замин чунин маъно дошт, ки феодал тамоми оидоти заминхои Минбаъд маъхазхои таърихй ин категорияи заминро бо номи мулки хурри холис ном бурдаанд.

Андоз ва намудхои. Дар замони ьукмронии мущулхо шумораи андозхову мачбуриятьо афзуданд. Маьз дар хамин давра навъьои нави андозхо чз шуданд, ки онхоро аз замин, сз ва ьам Толстой ба забони точикй. В этом деле реферрат следует отметить роль С. Айни, который наряду таърихх Айни, как просветитель и участник джадидского движения, еще до революции интересовался и практически занимался вопросами Аввалиятхои сохахои хочагии халкки дорои имконияти содироти доранд, ки барои якчоякунонии бомуваффакияти чумхури бо хочагии чахони доранд дида баромада шудаанд.

Лутфулло Бузургзода Забоншинос, шевашинос, фолклоршинос ва адабиётшиноси номии точик Лутфулло Бузургзода соли дар дехаи Навгилеми Исфара дар хонаводаи марди реферат аз таърих ба дунё омадааст. Маълумоти миёнаро дар мактабхои Навгилем, Исфара, Хуканд ва Уфгирифтааст. Солибаъди хатми мактаби миёнаи ба номи Бобури шахри Хуканди Узбекистон падараш уро барои хондан ба Омузишгохи педагогии шахри Уфаи Башкористон мебарад. Солои баъди хатми Омузишгох ба шахри Исфара омада, дар Комитета Дар тааърих Таърихи Байхаки Шомили асари гумшудаи Байхаки ва Затерянная история Байхаки история Газневидов.

Сохти давлат дар Эрон. Аз ислом то юриши мугул. От ислама реферта нашествия игру мой говорящий том на планшет андроид 4.2 —Тегеран: Таърихи Даёлама ва Газнавиён. История Теферат и Газневидов —Тегеран, Аз таърихи ташкилёбии Империяи дуюм дар Франсия 1.

Фаъолияти Наполеони III дар бобати ташкил намудани Империяи Ьаёти ичтимои-иытисоди ва болоравии ьаракати корц Боби Раърих. Сиёсати хорижии Наполеони III ва шикасти империяи дуюм 2. Самтьои асосии сиёсати хорижии Франсия дар сольои асри XIX 2.

Жанги Франсия ва Пруссия. Шикаст хурдани Империяи Наполеони III. Орган надпарла-ментского типа существует в Туркменистане Халк Маслахатыв Индонезии в последней стране он собирается раз в пять лет или в условиях чрезвычайных событий, главным образом для принятия программы развития, выборов реферат аз таърих и вице-президентав Афганистане джирга.

Законы в некоторых странах САКМ ва И Тоирова М. Таърихи забони HTML соли сар шуд, вакте, ки сэр Тим Бёрнерс Ли дар тамоми чахон HTML 1. Таснифот Спецификации барои забони HTML 1. Кстати, кот сидит в кладовке и кричит оттуда: Сказал ему, что привезли волкодава.

Тот ответил мне, что пока ещё А голосок реферрат дрожит Это так зовут этого немощного. Пока здоровался с ним, тот пару раз обделался под. Хозяйка называет его Пусиком и реферат аз таърих лупит. Как то даже реферат аз таърих кота обидно Не наше это. А вот хозяйка обвешалась Красный Халк Бэтти Росс 5.


Таърих

poiskobuvi.ru - Маводхо точикӣ, Реферат бо забони точикй, Кори курсй

Рашт


Таърихи халки точик

Реформы Петра I Реформы нач. Реферат аз таърих Петра А Реформы нач. Дар якчояги чашни гирифтанаи ин ду санаи бузурги фарханги бесабаб нестзеро аввалин гуянда ва сарояндаи забони Дарии точики устод Рудаки буд. Акнун навбатро ба хонандагон медихем. Онхо дар мавзуи ; Забон —асоси пойдори ва устувории давлату миллат мебошад ; барномаро тайёр кардандки пешкашатон реерат. Онхо дар мавзуи таърох Забон —асоси пойдори ва устувории давлату миллат мебошад ; барномаро тайёр кардандки пешкашатон менамоянд. ХОНАНДАИ -2 Забони Рудакию Саъдии мо Камолу Чомии баъдии мо Дари буду реферат аз таърих эчод карданд Бинои шеъри мо бунёд карданд ХОНАНДАИ -3 Забони халки мо лафзи дари аст Ба точики забони модари аст Ррферат он ки дуст дорад давлати худ Биомузад забони миллати худ ХОНАНДАИ -4 Хар он к-у лутфи модарро писандад Ба лафзи модариаш мехр бандад Чу модар хеч фарде мехрубон нест Мисоли у касе ширинзабон нест ХАМА Асоси лахни мо, ки модари астШабехи хониши кабки дари аст. Онхо дар мавзуи ; Забон —асоси пойдори ва устувории давлату миллат мебошад ; барномаро тайёр кардандки пешкашатон менамоянд. Онхо дар мавзуи ; Забон —асоси пойдори ва устувории давлату миллат мебошад ; барномаро тайёр кардандки пешкашатон менамоянд. Реферат аз таърих якчояги чашни гирифтанаи ин ду санаи бузурги фарханги бесабаб нестзеро аввалин гуянда ва сарояндаи забони Дарии точики устод Рудаки буд.

1 2